Unigha

Yayasan 
Badan Pembina 1. Drs. Hanif Basyah ( Ketua )
  2. Drs. Haji Usman Mahmud
  3. Tjut Rosminar
  4. H. Syafari Haitamy
  5. M. Nur Ali
Badan Pengurus 1. Drs. Muhammad Nasir Ahmad ( Ketua Umum )
  2. Mukhlis Mukhtar, S.H ( Wakil Ketua )
  3. Diana Devi Nurdin AR, B.H.Sc ( Sekretaris umum )
  4. Drs. Haji Rusli Daud, MM ( Wakil Sekretaris )
  5. Umar Mahdi, S.H., M.H ( Bendahara Umum )
  7. Ir. Afneati ( Wakil Bendahara )
 
Badan Pengawas 1. Drs. H Sulaiman Ishak, M.Si ( Ketua )
  2. Drs. Abdul Rahman, SE., MM ( Anggota )